سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امروز سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۰۸:۱۲
 

گزارش واحد های مختلف مدیریت سلامت سازمان در سال 1398


واحد دندانپزشکی و سلامت دهان و دندان با رویکرد و سیاست گذاری در امر سلامت دهان و اجرای طرح های سلامت محور همگام با برنامه ها و دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان در مجموعه مدیریت سلامت سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت در سطح کشور فعالیت دارند.

مسئولیت نظارت بر اجرای طرح ها، ارزشیابی و نظارت بر مراکز دندانپزشکی شامل نیروی انسانی دندانپزشکان، متخصصان دندانپزشکی، پرستاران دندانپزشکی و نظارت کیفی و کمی بر خدمات دندانپزشکی و دستورالعمل های وزارت بهداشت در خصوص تعرفه ها، تنوع خدمات، کنترل کیفی خدمات، کنترل عفونت در بخش دندانپزشکی، استانداردهای نسبت دندانپزشک به جمعیت تحت پوشش، غربالگری و معاینات دوره ای سالیانه دندانپزشکی جهت شاغلین و خانواده ها، طرح سلامت دهان و دندان و . . . فعالیت دارد که در زیر ارائه میگردد

 

1ـ  اجرای طرح سلامت دهان و دندان در جمعیت تحت پوشش

هدف از اجرای طرح سلامت دهان و دندان غربالگری و معاینات سالیانه دوره ای کل جمعیت تحت پوشش هر منطقه بصورت فراخوان فعال از طریق پزشک خانواده و جهت خانواده ها و شاغلین از طریق معاینات دوره ای شاغلین طب صنعتی و تکمیل بانک اطلاعاتی دهان و دندان و چک لیست معاینات دندانی و انساج پریودنتال و ارائه خدمات دندانپزشکی پیشگیری شامل جرمگیری و بروساژ، فلورایدتراپی، فیشورسیلانت به تمام معاینه شدگان فعالیت دارد و همجنین تعیین شاخص های سلامت دهان CPITN , DMFT و تعیین نیازهای درمانی در مراحل اولیه و انجام مداخلات درمانی مورد نیاز بیماران بطوری که نیازهای درمانی در سطح یک، دو ، سه کنترل و درمان شوند و منجربه نیاز به خدمات درمانی اروتز ، پروتز و ایمپلنت و.....نگردد.

 

استقرار

 

2ـ  تعیین شاخص های سلامت  CPITN , DMF

تعیین شاخص های DMFTوCPITN در جمعیت تحت پوشش به منظور پایش خدمات دندانپزشکی پیشگیری و غربالگری و مشخص نمودن سطح سلامت دهان و دندان جمعیت تحت پوشش تعیین شاخص های DMFT (شاخص بیماری های دندانی) و CPITN (شاخص بیماری های پریودنتال) بصورت هر 5 ـ 3 یکبار همگام با اجرای طرح سلامت دهان و دندان به اجراء می آید.

 

dmft

 

3ـ  کنترل کیفی خدمات دندانپزشکی ارائه شده

هدف از اجرای این برنامه نظارت بر کنترل کیفی خدمات دندانپزشکی ارائه شده در سطح کشور با استفاده از فرم های نظرسنجی و روابط عمومی هر منطقه و نظر سنجی Voice می باشد.

 

voice

 

4ـ  ارزیابی و نظارت بر مراکز دندانپزشکی مناطق در سطح کشور

تهیه شناسنامه و چک لیست های ارزشیابی مراکز خدمات دندانپزشکی هر منطقه با مشارکت مسئولین دندانپزشکی هر منطقه شامل چک لیست ساختمانی، نیروی انسانی، توع خدمات دندانپزشکی، انجام غربالگری دندانپزشکی، زمان انتظار بیماران، تجهیزات دندانپزشکی ،کنترل عفونت در دندانپزشکی می باشد که بصورت برنامه ثبت شناسنامه و چک لیست ارزشیابی  با بازدیدهای دوره ای از مناطق انجام می گردد.

 

بازدید ها

 

5ـ  ارزیابی عملکرد دندانپزشکی مناطق

به منظور کنترل و ارزیابی عملکرد مسئولینت دندانپزشکی هر منطقه در جهت اجرای طرح ها و برنامه های سازمان و کنترل کمی و کیفی خدمات ارائه شده به بیماران بر عملکرد مسئولین دندانپزشکی هر منطقه از طرف مسئول دندانپزشکی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت انجام   می گردد.

 

مراکز

 

6ـ  اجرای معاینات دوره ای سالیانه دندانپزشکی شاغلین

معاینات دوره ای دندانپزشکی شاغلین بصورت سالیانه یکی دیگر از برنامه های بخش دندانپزشکی سازمان می باشد که با هماهنگی با HSE و ریاست طب صنعتی سازمان معاینات و غربالگری، ارائه خدمات دندانپزشکی پیشگیری و پیگیری و انجام مداخلات درمانی به منظور کاهش بیماری های دهان و دندان شاغلین در مراحل اولیه در طی طرح سلامت دهان و دندان انجام می پذیرد.

 

 

معاینات

 

7ـ  ارزیابی عملکرد دندانپزشکان رسمی و پرکیس

به منظور ارزیابی و نظارت بر عملکرد خدمات دندانپزشکی مراکز دندانپزشکی مناطق در سطح کشور شامل کنترل تعرفه ها، دستورالعمل های وزارت بهداشت و درمان، بررسی کارکرد ماهیانه دندانپزشکان و متخصصان دندانپزشکی و پرستاران دندانپزشکی، میزان K کارانه دندانپزشکان، افزایش حضور فیزیکی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد همچنین نظارت بر قراردادهای پرکیس دندانپزشکان و متخصصان دندانپزشکی مناطق نیز از دیگر فعالیت ها می باشد.

 

پرکیس

 

8ـ  نظارت و بررسی درمان غیر مستقیم مناطق

ارزیابی و نظارت بر درمان غیر مستقیم و تعیین تعرفه ها و کمک هزینه های ارتز و پروتز ، بررسی آمار درمان غیر مستقیم مراکز غیر شرکتی براساس دستورالعمل های ارائه شده به مناطق و تعیین تعرفه های خدمات دندانپزشکی و همچنین ، نظارت بر کیفیت و کمیت و نحوه انعقاد قرارداد با مراکز غیر شرکتی انجام میگردد.

 

تائید نسخ

 

 مراکز

 

9ـ  ارزیابی صورت حساب خدمات دندانپزشکی مناطق

ارزیابی صورت حساب خدمات دندانپزشکی مناطق شامل آمار خدمات ارائه شده و ارزش ریالی خدمات دندانپزشکی ارائه شده براساس تعرفة وزارت و درمان نسبت به هزینه های بخش دندانپزشکی، شامل هزینه های پرسنلی، مواد مصرفی ، بالاسری ، تجهیزات پزشکی و ....می باشد. که برای هر منطقه در صورت ارائه خدمات و استفاده از پتانسیل مراکز خدمات دندانپزشکی به سمت مثبت شدن این نسبت خواهد رفت.

 

ارزش خدمات

 

 

10ـ  کنترل کیفی و ارزیابی مراکز پرتو تشخیصی در کمیسیون ماده 20 سازمان

کنترل کیفی و ارزیبای مراکز پرتو تشخیصی شامل شرایط پرتوکاران ،کنترل کیفی تجهیزات پرتو تشخیصی، اجرای دستورالعمل های حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی و اخذ مجوز کار با اشعه مراکز پرتو تشخیصی به عنوان دبیر و عضوی از کمیسیون ماده 20 سازمان به انجام می رسد.

20 اشعه

 

 

11ـ  برنامه های آموزشی تیم بخش دندانپزشکی و سلامت دهان

با هدف به روزرسانی و ارتقاء سطح علمی پرسنل بخش دندانپزشکی با هماهنگی دستورالعمل های مدیریت  آموزش سازمان برنامه ریزی لازم انجام میپذیرد

در این جهت اجراء و استفاده از برنامه های آموزشی در سطح کشور برای دندانپزشکان ـ متخصصان دندانپزشکی و پرستاران دندانپزشکی شامل آموزشی چهره به چهره به بیماران، استفاده از برنامه های آموزشی باز آموزی دندانپزشکان بطور سالیانه 25 امتیاز، ارائه مقاله پمفلت های آموزشی به خانواده ها از دیگر فعالیت های بخش دندانپزشکی می باشد.

 

آموزشی

 

تهیه شده توسط:   دکتر امیر هوشنگ دقایقی،جراح و متخصص درمان ریشه    مسئول راهبردی خدمات سلامت محور بهداشت دهان و دندان