سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
امروز چهارشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۰۱:۳۷
 

 

 

فرودین
2فروردین- روز جهانی آب 18 فروردین- روز جهانی بهداشت 24-18 فروردین - هفته سلامت
20 فروردین - روز ملی فناوری هسته ای 21 فروردین - روز ملی عیادت از بیماران 23فروردین- روز دندانپزشکی
29 فروردین - روز جهانی هموفیلی 31 فروردین - روز آزمایشگاه

اردیبهشت
2 اردیبهشت - روز جهانی زمین پاک 2 تا 8 اردیبهشت- هفته ایمنی راه ها 5 اردیبهشت - روز جهانی مالاریا
9 اردیبهشت - روزجهانی بهداشت حرفه ای 11 اردیبهشت - روز جهانی کارگر 14 اردیبهشت - روز جهانی آسم
15 اردیبهشت - روز جهانی ماما 18اردیبهشت - روز جهانی صلیب سرخو هلال احمر 18اردیبهشت - روز جهانی تالاسمی
23 اردیبهشت - روز جهانی پارکینسون 27 اردیبهشت - روز جهانی خانواده 27 اردیبهشت - روز جهانی ارتباطات
27 اردیبهشت - روز جهانی فشارخون
خرداد
10 خرداد- روز جهانی بدون دخانیات 10-4 خرداد - هفته بدون دخانیات 15 خرداد - روز جهانی محیط زیست
24 خرداد - روز جهانی اهداء عضو
تیر

5 تیر - روز جهانی مبارزه با مواد مخدر 8 تیر- روز مبارزه با سلاح شیمیایی و میکربی 13تیر- روز ملی مبارزه با بیماریهایمشترک انسان و حیوان
20تیر- روز جهانی جمعیت و تنظیم خانواده 25 تیر - روز بهزیستی و تامین اجتماعی 30تیر- روز عقب ماندگی ذهنی
31 تیر - روز معلولین جسمی و حرکتی
مرداد
7-1 مرداد - هفته حمایت از بیماران هموفیلی 7 تا 13 مرداد - هفته انتقال خون 9-3مرداد- هفته ملی حذف مالاریا

( درمناطق مستعد)
9 مرداد - روز اهداء خون 10 مرداد - روز جهانی شیر مادر 21 مرداد - روز جهانی نوجوان
شهریور
1 شهریور - روز پزشک 4 شهریور - روز کارمند 5 شهریور- روز دارو سازی
12 شهریور - روز بهورز 30 شهریور - روز جهانی آلزایمر

مهر
2مهر - روز جهانی قلب 6 مهر - روز جهانی مبارزه با هاری 7 مهر - روز ایمنی و آتش نشانی
8 مهر - روز جهانی ناشنوایان 9 مهر - روز جهانی سالمندان 14 مهر - روز دامپزشکی
16 مهر - روز جهانی کودک 20 مهر - روز جهانی کاهش بلایای طبیعی 23 مهر - روز جهانی سل
23 مهر - روز جهانی عصای سفید 24 مهر- روز جهانی غذا 26 مهر - روز ورزش و تربیت بدنی
30-25مهر - هفته بهداشت روان 28 مهر - روز ملی سلامت زنان 28 مهر -روز جهانی پوکی استخوان

آبان
1 آبان - روز ملی اطلاع رسانی هپاتیت 13 آبان - روز دانش آموز 17 آبان - روز جهانی رادیولوژی
23 آبان - روز جهانی دیابت 30-23 آبان - هفته حمایت از بیماران کلیوی

آذر
1 آذر - یادواره قربانیان حوادث ترافیکی 10 آذر- روز جهانی ایدز 11 آذر- روز خانواده و تکریم بازنشستگان
16-10 آذر - هفته اطلاع رسانی ایدز 12 آذر - روز جهانی معلولین 13 آذر - روز جهانی بیمه
14 آذر - روز جهانی داوطلب 16 آذر - روز دانشجو 25 آذر - روز پژوهش

دی
5 دی - روز ملی ایمنی در برابر زلزله 6 دی - روز مددکاری 22 دی- 5 جمادی الاول - روز پرستار
29 دی - روز هوای پاک


بهمن
8 بهمن - روز جهانی کمک به جذامیان 15-8 بهمن - هفته ملی مبارزه با سرطان 15 بهمن - روز جهانی مبارزه با سرطان

اسفند
هفته اول اسفند- هفته سلامت مردان 11-7 اسفند- هفته پیشگیری از مسمومیت 11 اسفند - روز ملی بهداشت محیط
17 اسفند - روز جهانی کلیه


کل سال

 

فروردین

فروردین     روز جهانی آب  
4 فروردین   روز جهانی سل
17 فروردین   روز جهانی آب
17 فروردین  روز جهانی فعالیت بدنی
18 فروردین   روز جهانی بهداشت
21فروردین  روزملی عیادت از بیماران
23 فروردین    روزدندانپزشکی
29 فروردین   روزجهانی همو فیلی
31 فروردین    روز آزمایشگاه
 
 
 

 24-18 فروردین   هفته سلامت

 
 
 

اردیبهشت

 
2 اردیبهشت روز جهانی زمین پاک
2 تا 8 اردیبهشت هفته ایمنی راه ها
5 اردیبهشت  روز جهانی مالاریا
9 اردیبهشت  روزجهانی بهداشت حرفه ای
11 اردیبهشت  روز جهانی کارگر
14 اردیبهشت  روز جهانی آسم
15 اردیبهشت  روز جهانی ماما

18 اردیبهشت  روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر

18 اردیبهشت  روز جهانی تالاسمی
23 اردیبهشت  روز جهانی پارکینسون
27 اردیبهشت  روز جهانی خانواده
27 اردیبهشت  روز جهانی ارتباطات
27 اردیبهشت  روز جهانی  فشارخون
 
 
 

 

خرداد

 
10 خرداد- روز جهانی بدون دخانیات
24 خرداد - روز جهانی اهداء عضو
15 خرداد - روز جهانی محیط زیست 
24 خرداد - روز جهانی اهداء عضو

 

 

تیر

5 تیر  روز جهانی مبارزه با مواد مخدر
8 تیر  روز مبارزه با سلاح شیمیایی و میکربی

13تیر  روز ملی مبارزه با بیماریهای مشترک انسان و حیوان

20تیر  روز جهانی جمعیت و تنظیم خانواده

25 تیر   روز بهزیستی و تامین اجتماعی
30تیر  روز عقب ماندگی ذهنی
31 تیر   روز معلولین جسمی و حرکتی
 
 

 

مرداد

 

7-1 مرداد  هفته حمایت از بیماران هموفیلی
7 تا 13 مرداد  هفته انتقال خون
9-3مرداد هفته ملی حذف مالاریا( در مناطق مستعد)
9 مرداد  روز اهداء خون
10 مرداد  روز جهانی شیر مادر
21 مرداد  روز جهانی نوجوان

 

شهریور
1 شهریور - روز پزشک
4 شهریور - روز کارمند
5 شهریور- روز دارو سازی
12 شهریور - روز بهورز
26 شهریور - روزفوریت های پزشکی و اورژانس
30 شهریور روز جهانی آلزایمر 

 

مهر
2مهر - روز جهانی قلب
4مهر - روز جهانی بهداشت محیط
6 مهر - روز جهانی مبارزه با هاری
7 مهر - روز ایمنی و آتش نشانی
8 مهر - روز جهانی ناشنوایان
9 مهر - روز جهانی سالمندان
14 مهر - روز دامپزشکی
16 مهر - روز جهانی کودک 
16 مهر - روز جهانی بینایی
18مهر - روز جهانی بهداشت روان 
23 مهر - روز جهانی سل
23 مهر - روز جهانی عصای سفید
24 مهر- روز جهانی غذا
25 مهر- روز جهانی کمر درد
26 مهر - روز ورزش و تربیت بدنی
23 تا 30 مهر هفته بهداشت روان
هفته آخر مهر - هفته بهداشت سلامت زنان
28 مهر -روز جهانی پوکی استخوان

آبان

آبان
1 آبان - روز ملی اطلاع رسانی هپاتیت
1 تا 7 آبان - هفته پیشگیری از مسمومیت ها 
7آبان - روز جهانی سکته مغزی
17 آبان - روز جهانی رادیولوژی
23 آبان - روز جهانی دیابت
23 الی 30 آبان - هفته حمایت از بیماران کلیوی
این یک متن تست است.
این یک متن تست است.
این یک متن تست است.
این یک متن تست است.
این یک متن تست است.
این یک متن تست است.فروردین
ردیف عنوان تاریخ
1 روز جهانی آب(22 (marc دوم فروردین
2 روز جهانی سل (24 march) چهارم فروردین
3 روز جمهوری اسلامی ایران دوازدهم فروردین
4 روز طبیعت سیزدهم فروردین
5 روز جهانی فعالیت فیزیکی (6April) هفدهم فروردین
6 روز سلامتی – روز جهانی بهداشت هجدهم فروردین
(7 April) هجدهم الی بیست و چهارم
24- 18 هفته سلامت
7 روز ملی فناوری های هسته ای بیستم فروردین
8 روز دندانپزشکی بیست و سوم فروردین
9 روز جهانی هموفیلی (17 April) بیست و هشتم فروردین
10 روز علوم آزمایشگاهی سی فروردین


اردیبهشت
ردیف عنوان تاریخ
1 هفته سلامت هفته اول اردیبهشت
2 روز زمین پاک سوم اردیبهشت
3 روز جهانی مالاریا (25 April) پنجم اردیبهشت
4 هفته جهانی ایمن سازی( 24- 30 April) چهارم اردیبهشت الی دهم اردیبهشت
5 روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای((28avril هشتم اردیبهشت
6 روز جهانی کار و کارگر یازدهم اردیبهشت
7 روز معلم و استاد دوازدهم اردیبهشت
8 روز جهانی آسم و آلرژی (4 may) سیزدهم اردبیهشت
9 روز جهانی ماما (5may) پانزدهم اردیبهشت
10 روز جهانی تالاسمی (8may) هجدهم اردیبهشت
11 روز جهانی پرستاری (12 may) بیست و دوم اردیبهشت
12 روز جهانی پارکینسون (13 may) بیست و سوم اردیبهشت
13 روز جهانی خانواده (15may) بیست و پنجم اردیبهشت
14 روز ارتباطات و روابط عمومی بیست و هفتم اردیبهشت
15 روز جهانی فشار خون بیست و هفتم اردیبهشت
16 روز جهانی پزشک خانواده(19 may) بیست و نهم اردیبهشت


خرداد
ردیف عنوان تاریخ
1 فتح خرمشهر سوم خرداد
2 روز جهانی تیرویید(26 (may پنجم خرداد
3 هفته ملی بدون دخانیات چهارم الی دهم خرداد
4 روز جهانی بدون دخانیات (31may) دهم خرداد
5 رحلت حضرت امام خمینی (ره) چهاردهم خرداد
6 روز جهانی محیط زیست و هفته محیط زیست (5 june) پانزدهم الی بیست و یکم خرداد
7 روز جهانی اهداء کنندگان خون (14june) بیست و چهارم


تیر
ردیف عنوان تاریخ
1 روز جهانی مبارزه با مواد مخدر (26 june) پنجم تیر
2 روز مبارزه با بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام پانزدهم تیر
(روز جهانی بیماری مشترک 6 july))
4 روز جهانی جمعیت (11 july) بیستم تیر
5 روز طب سنتی 25 تیر
6 روز بهزیستی و تامین اجتماعی بیست و پنجم تیر


مرداد
ردیف عنوان تاریخ
1 روز ملی انتقال خون – روز تاسیس سازمان انتقال خون نهم مرداد
2 روز جهانی شیر مادر (31july) دهم مرداد
3 روز خبرنگار هفدهم مرداد
4 روز جهانی نوجوانان (12 August) بیست و یکم مرداد
5 سالروز ورود آزادگان بیست و ششم مرداد
6 هفته ملی حذف مالاریا ( درمناطق مستعد) سوم الی نهم مرداد


شهریور
ردیف عنوان تاریخ
1 هفته دولت اول تا هشتم شهریور
2 روز پزشک اول شهریور
3 روز کارمند چهارم شهریور
4 روز داروسازی (بزر گداشت محمدبن زکریای رازی) پنجم شهریور
5 انفجار دفتر نخست وزیری هشتم شهریور
6 روز بهورز دوازدهم شهریور
7 قیام 17 شهریور هفدهم شهریور
8 روز فوریت های پزشکی و اورژانس بیست و شش شهریور
9 روز جهانی آلزایمر سی شهریور
10 آغاز جنگ تحمیلی و هفته دفاع مقدس سی و یک شهریور

مهر
ردیف عنوان تاریخ
1 روز جهانی بهداشت محیط(26 (septambr چهارم مهر
2 روز جهانی هاری (28 SEP) ششم مهر
3 روز جهانی قلب (آخرین یکشنبه Sep) هفته اول مهر
4 روز جهانی ناشنوایان (30 SEP) هشتم مهر
5 روز جهانی سالمند (1 OCT) نهم مهر
6 روز جهانی کودک (8 OCT) شانزدهم مهر
7 روز جهانی بینایی (8 oct) شانزدهم مهر
8 روز جهانی تخم مرغ( 9(oktobr هفدهم مهر
9 روز جهانی بهداشت روان (10 OCT) هجدهم مهر
10 سالروز جهانی کاهش اثرات بلایا طبیعی بیست مهر
11 روز جهانی ترمبوز و هموساز(13 oct) بیست و یکم مهر
12 روز جهانی نابینایان (عصای سفید) (15 OCT) بیست و سوم مهر
13 روز ملی مبارزه با سل(15 OCT) بیست و سوم مهر
14 هفته ملی بهداشت روان بیست و سوم الی سی مهر
15 روز جهانی غذا (16 OCT) بیست و چهارم مهر
16 روز جهانی کمردرد (17 OCT) بیست و پنجم مهر
17 روز جهانی پوکی استخوان (20 OCT) بیست و هشتم مهر
18 هفته ملی سلامت زنان هفته آخر مهر

آبان
ردیف عنوان تاریخ
1 هفته پیشگیری از مسمومیت ها اول تا هفتم آبان
2 روز ملی اطلاع رسانی هپاتیت اول آبان
3 روز جهانی سکته مغزی هفتم آبان
4 روز جهانی رادیولوژی هفدهم آبان
5 روز جهانی دیابت (14 NOV) بیست و سوم آبان
6 هفته حمایت از بیماران کلیوی بیست و سوم الی سی آبان
7 روز جهانی یادبود قربانیان سوانح رانندگی 5) بیست و چهار آبان
( NOV
8 هفته آگاه سازی آنتی بیوتیک 16 -22) بیست و پنج آبان ماه الی 1 آذر
(Nov
9 روز حمایت از بیماران کلیوی هفته آخر آبان


آذر
ردیف عنوان تاریخ
1 روز جهانی ایدز (1 DEC) دهم آذر
2 روز خانواده و تکریم بازنشستگان یازدهم آذر
3 روز جهانی معلولان (3 DEC) دوازدهم آذر
4 هفته بسیج پنجم الی یازدهم آذر
5 روز بیمه سیزدهم آذر
6 روز رابطان بهداشت چهاردهم آذر
7 روز دانشجو شانزدهم آذر
8 روز پژوهش بیست و پنجم آذر
9 وحدت حوزه و دانشگاه بیست و هفتم


دی
ردیف عنوان تاریخ
1 هفته اطلاع رسانی کم کاری تئروئید چهارم الی دهم دی
آغاز سال جدید میلادی دوازدهم دی
2 هفته هوای پاک بیست و دوم الی بیست و نهم دی
3 روز هوای پاک بیست و نهم دی
4 جشنواره رازی بیست الی سی دی


بهمن
ردیف عنوان تاریخ
1 روز جهانی کمک به جذامیان هشتم بهمن
2 دهه فجر (12 روز بازگشت امام خمینی (ره) - 22 روز پیروزی انقلاب ) دوازدهم الی بیست و دوم
3 هفته سرطان- روز جهانی سرطان هشتم تا پانزدهم بهمن


اسفند
ردیف عنوان تاریخ
1 هفته ملی سلامت مردان اولین هفته اسفند
2 روز جهانی بهداشت محیط یازدهم اسفند
3 روز جهانی مراقبت شنوایی سیزدهم اسفند
4 روز جهانی کلیه بیست اسفند


 

با سلام

ضمن خوش آمد گوئی به شما همکار ارجمند که از سایت امور پرستاری و مامائی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت دیدن میفرمائید  منتظر نظرات و پیشنهادات شما در خصوص هر چه پر بار تر شدن این سایت هستیم. با احترام دفتر پرستاری و مامائی ستاد سازمان


اطلاعیه شماره 1

روسای محترم امور پرستاری و مامائی مناطق 14 گانه سازمان لازم است به منظور به روز رسانی اطلاعات خواسته شده بعد از آپلود فایل خامی که در پایین همین صفحه بار گذاری شده  اطلاعات مجموعه خود را به آدرس ایمیل امور پرستاری و مامایی سازمان nursing@piho.ir ارسال بفرمائید.  توجه بفرمائید تمامی Sheet های فایل خام Excel باید تکمیل و ارسال گردد .

Sheet 1 : امور پرستاری و مامایی دریک نگاه

Sheet 2 :اطلاعات به تفکیک هر بخش