سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امروز پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۵:۳۹
 

آخرین مجموعه دستور العمل های مرتبط با حوزه های بیمارستانی و پلی کلینیک های تخصصی که از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی منتشر گردیده

دستور العمل ارائه مراقبت ها به روش موردی
[ ستاد سازمان - ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ ]
حداقل داده های ضروری در سیستم اطلاعات بیمارستانی HIS
[ ستاد سازمان - ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ ]
شیوه نامه اجرای ضوابط مسئول فنی بیمارستان ,مراکز جراحی محدود,درمانگاه عمومی و درمانگاه دندانپزشکی
[ ستاد سازمان - ۲ اَمرداد ۱۳۹۷ ]
شرایط کلی مورد نیاز جهت تائید فضای فیزیکی مراکز درمانی- واحد طرح و برنامه
[ ستاد سازمان - ۲ اَمرداد ۱۳۹۷ ]
راهنمایی متقاضیان تمدید پروانه موسسات پزشکی و پیرا پزشکی
[ ستاد سازمان - ۲ اَمرداد ۱۳۹۷ ]
آئین نامه ضوابط مسئول فنی در بیمارستان ,مراکز جراحی محدود و سرپایی,درمانگاه شبانه روزی و دندانپزشکی
[ ستاد سازمان - ۲ اَمرداد ۱۳۹۷ ]
آئین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل
[ ستاد سازمان - ۲ اَمرداد ۱۳۹۷ ]
آئین نامه تاسیس مرکز طب پیشگیری و ارتقاء سلامت
[ ستاد سازمان - ۲ اَمرداد ۱۳۹۷ ]
آئین نامه تاسیس مرکز جراحی محدود و سرپایی
[ ستاد سازمان - ۲ اَمرداد ۱۳۹۷ ]
آئین نامه تاسیس درمانگاهها
[ ستاد سازمان - ۲ اَمرداد ۱۳۹۷ ]