سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امروز پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۴:۵۱
 

 

چارت مدیریت سلامت سازمان در یک نگاه
رئیس سلامت خانواده - به صورت نقطه چین روسای مراکز بهداشتی درمانی و یا مسئول درمان مستقیم