اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ ۲۰:۱۳

دکتر قانعیان

« سوابق اجرائی »

 

1ـ  رئیس واحد توزیع تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت

2ـ  عضو کمیته سطح بندی تجهیزات پزشکی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت

3ـ  معاون اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت

4ـ  عضو کمیته فرآیند و تعیین شرح وظایف اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت

5ـ  عضو کمیته کشوری تدوین برنامه جامع استراتژیک در حوادث و موانع غیر مترقبه وزارت بهداشت

6ـ  رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان نطنز

7ـ  رئیس پلی کلینیک هلال احمر در کشور نیجر

8ـ  مدیر عامل شرکت تیدی (تولید دارو)

9ـ  رئیس هیئت مدیره شرکت سها کیش (توزیع دارو هلال احمر)

10ـ  عضور کمیته اجرائی خرید شرکت تولید دارو

11ـ  رئیس کمیسیون خرید شرکت مدیریت تولید و خدمات پارس دارو

12ـ  عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت تولید و خدمات پارس دارو

13ـ  عضو هیئت مدیره شرکت اوزان (واردات، تولید و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی)

14ـ  مشاور تجهیزات پزشکی و داروئی شرکتی پخش هجرت

15ـ  عضو کمیته فنی بازرگانی جامع ارزیابی صلاحیت مناقصه گران شرکت ملی نفت ایران

16ـ  رئیس کمیته فنی بازرگانی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

17ـ  رئیس واحد تجهیزات پزشکی بهداشت و درمان تهران

18ـ  مشاور اجرائی مدیر عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

19ـ  رئیس امور دارو و تجهیزات پزشکی سازمان بهداشت و درمان صننعت نفت